wersja testowa serwisu

Odnawialne źródła energii w Gminie Błaszki – ważna informacja

wind-farm-1747331_1280

Wszystkich, którzy złożyli deklaracje/zgłoszenia udziału w projekcie pn.,, Odnawialne źródła energii w Gminie Błaszki", informujemy, iż Gmina Błaszki zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Ogłoszenie konkursu planowane jest przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwietniu 2021 r.

W związku z powyższym Gmina Błaszki rozpoczęła przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Informujemy, że w tym celu Gmina Błaszki podjęła współpracę z firmą: Regionalna Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź, KRS 0000677498.

Przedstawiciele firmy przygotowują dokumentację do wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii ( układów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą).

Począwszy od 11 marca br. po wcześniejszym poinformowaniu właściciela posesji drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej będą sukcesywnie przeprowadzane inwentaryzacje w budynkach mieszkalnych zgłoszonych do projektu.

W związku z tymi pracami podajemy następujące informacje:

  1. Wizytacje będą przeprowadzać osoby posiadające identyfikatory firmowe i pisemne upoważnienie.
  2. W trakcie wizyty sporządzony zostanie protokół uzgodnień, na bazie którego wykonana zostanie dokumentacja techniczna. Podpisanie przez właściciela nieruchomości wymienionego protokołu uważa się za akceptację zaproponowanych rozwiązań technicznych. Odmowa podpisu oznaczać będzie rezygnację z udziału w projekcie.
  3. Z tytułu wykonania inwentaryzacji OZE i oględzin technicznych, każdy z uczestników projektu, tj. właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do dokonania zapłaty w wysokości 180,00 zł brutto w przypadku jednej instalacji OZE lub 250,00 zł brutto w przypadku więcej niż jednej instalacji, na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez firmę fakturze.
  4. Kwota, o której mowa w pkt 3 nie podlega zwrotowi w sytuacji wycofania się uczestnika z projektu lub też w przypadku nieotrzymania przez Gminę Błaszki dofinansowania ze środków UE.
  5. W przypadku braku numeru na nieruchomości prosimy o jego wywieszenie na kartce umieszczonej na ogrodzeniu lub w widocznym z ulicy oknie.
  6. Należy uporządkować kotłownię w sposób umożliwiający dojście i jej obejrzenie.
  7. W niektórych sytuacjach w celu dokonania oględzin połaci dachowych należy zapewnić dostęp także na strych.
  8. W przypadku instalacji PV (panele fotowoltaiczne) prosimy o przygotowanie rachunku za energię elektryczną.
  9. Prosimy również o zamykanie psów.

źródło: UM Błaszki